JAKOA

Web Content Display

Pendidikan

Pelan Tindakan Pembangunan Pendidikan Masyarakat Orang Asli Di Pinggir Bandar

Objektif pelan ini bertujuan :


Kumpulan sasar ini terdiri dari 4 kumpulan iaitu :

Tujuan pendidikan Pra Sekolah adalah untuk menyediakan asa kukuh yang sebelum pendidikan formal. Ia bagi membolehkan kanak-kanak berumur 5+ tahun memperoleh pendidikan awalan yang kukuh dan kemahiran-kemahiran lain sebagai persediaan untuk ke sekolah rendah.

Tujuan pendidikan peringkat rendah adalah untuk menyediakan asas yang kukuh dalam kemahiran 3M iaitu Membaca, Menulis dan Mengira; kemahiran berfikir, konsep asas sains, seni dan rekreasi dan penerapan nilai-nilai murni tegasnya program pra-sekolah dan renah adalah asas kepada pembangunan dan pengembangan domain kognitif, afektif dan selari dengan hasrat falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Pendidikan Menengah merupakan program pendidikan yang komprehensif dan berkualiti kepada warganegara Malaysia yang berumur antara 12+ tahun hingga 17+ tahun. Pada peringkat ini penekanan diberi kepada kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif dengan memberi fokus kepada pendidikan umum pada tahun 7 dan 8 persekolahan supaya setiap pelajar mendapat pendedahan kepada pelbagai bidang ilmu.

Pendidikan Tertiari dalam konteks sistem pendidikan Malaysia adalah selepas pendidikan menengah sehingga ke peringkat pendidikan tinggi. Pada peringkat ini, pendidikan Tertiari harus berupaya membangunkan minda anak-anak Orang Asli menjadi lebih kritis, kreatif dan inovatif serta dapat memajukan masyarakat dan Negara dalam persaingan global.

Tumpuan akan diberi kepada belia dan beliawanis yang tercicir dari sistem persekolahan dan juga ibu bapa yang tidak pernah bersekolah supaya mereka sedar akan pentingnya pendidikan. Latihan-latihan kemahiran yang bersesuaian dengan minat serta kebolehan mereka akan diperkenalkan supaya mereka dapat memasuki pasaran tenaga buruh dan peluang-peluang pekerjaan.


Kumpulan dewasa ini boleh dipecahkan kepada dua kategori iaitu :


Bagi kategori ini program-program seperti Penggerak Wanita Orang Asli, Program Kesejahteraan Keluarga, Latihan-Latihan Kemahiran dan Keusahawanan akan dilaksanakan.

Bagi kategori ini, latihan-latihan kemahiran, keusahawanan, pembangunan minda, keagamaan dan kerohanian serta pendidikan literasi fungsian dilaksanakan. Disamping itu, program celik huruf akan dipertingkatkan kepada golongan dewasa yang buta huruf.

Tempoh pelaksanaan pelan tindakan ini akan mengambil masa selama 5 tahun mulai 2003-2007. Pada tahun 2005 satu penilaian semula akan dijalankan bagi melihat keberkesanannya.


Pelaksanaan Pelan Tindakan akan dijalankan oleh pelbagai agensi Kerajaan, Badan Bukan Kerajaan (NGO), Juruperunding, Swasta dan para akademik. Dalam melaksanakan pelan ini;

Dalam tempoh pelaksanaan pelan ini, peruntukan sebanyak RM6,171,000.00 diperlukan bagi melaksanakan pelbagai program/projek.

Perincian program/projek adalah seperti di Lampiran C.

 1. Perancangan pelan ini dibuat bersama oleh JHEOA dan Bahagian Perancangan dan Penyelarasan, Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB).

 2. Objektif
  • Menyediakan satu pelan bertindak khusus di kawasan pinggir bandar bagi mencapai matlamat pembangunan pendidikan Orang Asli tahun 2003 – 2007.
  • Menyediakan program/aktiviti khusus dan keperluan peruntukan di kawasan pinggir.

 3. Kumpulan sasar program
  • Peringkat Pra Sekolah (5-6 tahun)
  • Peringkat Rendah (7-12 tahun)
  • Peringkat Menengah (13-18 tahun)
  • Peringkat Tertiari
  • Peringkat Tercicir
  • Kumpulan Dewasa
  • Wanita
  • Semua peringkat
 4. Tempoh Pelaksanaan Pelan Tindakan.
 5. Pelaksanaan Pelan Tindakan.
  • Agensi Kerajaan akan banayak terlibat dengan program/projek yang berbentuk penyediaan kemudahan prasarana pendidikan;
  • NGO pula penglibatan mereka lebih tertumpu kepada program/projek perubahan minda;
  • Pihak Juru Perunding akan dilibatkan dengan program/projek kajian-kajian seperti kajian penilaian semula pelan dan kakjian program/projek yang dilaksanakan secara ‘outsourcing'.

 6. Keperluan Peruntukan.
 7. Cabaran.

   

Pencapaian dan kejayaan pelan ini bergantung kepada beberapa faktor berikut :

 • Komitmen yang tinggi daripada pegawai-pegawai JHEOA dan agensi pelaksana;
 • Penerimaan dan penglibatan aktif masayarakat Orang Asli;
 • Penyediaan peruntukan yang mencukupi;
 • Kerjsama yang erat dan mantap dikalangan Kementerian, Agensi-Agensi Kerajaan, Badan Bukan Kerajaan (NGO), Swasta dan Juruperunding.